Onderzoeksrapport hoogbegaafde kinderen

Onderzoeksrapport


Onderzoek heeft aangetoond dat muziektherapie een goed werkende therapievorm kan zijn voor hoogbegaafde kinderen met communicatieproblematiek.

Het onderzoek is uitgevoerd door Arian van der Mark als afstudeeropdracht (2015) voor de opleiding Muziektherapie aan Stenden Hogeschool te Leeuwarden, in opdracht van kindercoachingspraktijk Cognivo te Bedum.


Het betreft hier een N=1 onderzoek, waarbij de muziektherapeutische interventies worden geëvalueerd door een groep respondenten bestaande uit het kind, het informele netwerk van het kind en het formele netwerk. De respondenten hebben op 3 verschillende momenten een score formulier ingevuld: voor aanvang van de eerste sessie, tussen sessie 4 en 5 en een week na afloop van de 8e en laatste sessie.

Het werken met een groep respondenten heeft als voordeel dat op verschillende niveau’s (namelijk door het kind zelf, naaste familieleden, maar ook professionals) de effecten van de aangeboden therapie gemeten worden aan de hand van specifieke gedragskenmerken, in dit onderzoek ’indicatoren’ genoemd. Deze effecten worden gescoord aan de hand van cijfers op een schaal van 1-10 en middels een, aan SPSS gelieerde, softwaretool geanalyseerd.

Na afloop van de 8 sessies werd er vooruitgang gemeten op alle 7 indicatoren, waarvan bij 6 indicatoren de vooruitgang significant genoemd mag worden. De grootste vooruitgang werd gemeten bij indicatoren ‘Hanteren van frustraties’ en ‘Assertiviteit’.


Aan dit onderzoek hebben 4 kinderen deelgenomen, vanwege de onderzoeksopzet kon slechts de behandeling van 1 kind beschreven worden. Van alle 4 kinderen is data verzameld. Na afronding van het onderzoeksrapport is ook de data van de 3 overige deelnemende kinderen geanalyseerd. Analyse van de data van de 3 overige kinderen laat bij 1 kind groei zien en bij beide andere kinderen is sprake van significante groei.


Voor zover bekend is er niet eerder onderzoek gedaan naar de werking en effectiviteit van muziektherapie bij hoogbegaafde kinderen.

De zoektocht naar publicaties leverde slechts 1 ander onderzoek op dat muziektherapie koppelde aan hoogbegaafden, waarin sterke aanwijzingen naar voren komen dat muziektherapie een goede behandeling kan zijn, zij het dat dit onderzoek is uitgevoerd onder hoogbegaafde adolescenten.


Als aanbevelingen worden daarom o.a. gedaan: het voortzetten van dit onderzoek bij een bredere groep om meer inzicht te krijgen in de werking van muziektherapie bij deze doelgroep en om te komen tot een breder behandelaanbod voor deze doelgroep binnen muziektherapie.


De volledige tekst van het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.
Muziek is emotie...